Şubat 16, 2022

Test Dışı Teknikler (1t-2u)

BAHAR DÖNEMİ

TEST DIŞI TEKNİKLER DERSİ (1 TEORİK 2 UYGULAMALI)

Ders Sorumlusu: Dr. Öğr.Üyesi Önder BALTACI

İletişim Bilgileri: baltacionder@gmail.com

DERS İZLENCESİ

Dersin Amacı

Öğrencilerin eğitim sistemi içinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri kapsamında kullanılabilecek test dışı teknikler hakkında bilgi sahibi olması ve edindiği bilgiyi meslek yaşamında uygulayabilmesi amaçlanmaktadır.

Kazanımlar

Bu dersi alan öğrencilerin aşağıdaki kazanımları elde etmesi beklenmektedir: Test dışı teknikleri sınıflayabilme. Test dışı tekniklerin özelliklerini bilme. Test dışı tekniklerin niteliklerini kavrayabilme. Bireyi tanımada uygun test dışı teknikleri seçebilme. Test dışı tekniklerle ilgili formları hazırlayabilme. Test dışı teknikleri uygulama ve sonuçlarını yorumlama becerisi kazanabilme. Test dışı tekniklerin geçerlik ve güvenirliklerini belirleyebilme.

Önerilen Kaynaklar

Karataş, Z., & Yavuzer, Y. (2015). Bireyi tanımada test-dışı teknikler. Ankara: Nobel.

Erözkan, A. (2014). Psikolojik danışma ve rehberlikte Test dışı teknikler. Mentis

Yeşilyaprak, B. (2013). 21. yüzyılda eğitimde rehberlik hizmetleri. Ankara: Nobel

Özgüven, İ. E. (2014). Bireyi tanıma teknikleri (10. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Konusal İzlence ve Ders İşleme Programı*

Tanışma, Dersin Tanıtımı ve Planlanması
Bireyi Tanıma Süreci ve Önemi
Gözleme Dayalı Teknikler I
Gözleme Dayalı Teknikler II
Kendini Anlatmaya Dayalı Teknikler I
Kendini Anlatmaya Dayalı Teknikler II
Başkalarının Görüşlerine Dayalı Teknikler I
Başkalarının Görüşlerine Dayalı Teknikler II
Etkileşime Dayalı Teknikler I
Etkileşime Dayalı Teknikler II
Diğer Teknikler I
Diğer Teknikler II 
Dersin Sonlandırması, Değerlendirme
 Otobiyografi ve Anket Ödevinin Teslim Tarihi
Final Sınavı
*Öğretim üyesinin program üzerinde değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. 

Derse Devam

Bu dersin yılsonu sınavına girilebilmesi için derslerin en az %70’ine devam edilmesi gerekmektedir. Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre öğrencilerin sağlık raporu ilgili yönetim kurulunca kabul edilse bile, öğrencinin raporlu olduğu süre öğrencinin devamsızlık süresinden sayılır. Devamsızlıktan başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrar aldığında bu derse devam etmek zorundadır. Derse devam koşulunu karşıladığı halde sınavda başarısız olan öğrenciler ile notunu yükseltmek amacıyla aynı dersi tekrar almak isteyen öğrenciler ilgili dersin devamından muaftırlar.

Dersin Değerlendirilmesi

Ders başarı notu, ara sınav notu ve/veya eğitim öğretim etkinliklerinin birlikte değerlendirilmesiyle elde edilen notun %40’u ile final/bütünleme sınavı notunun %60’i alınarak hesaplanır.

 • Ara Sınav Değerlendirmesi: Ara sınav (%100)
 • Dönem Sonu Sınavı Değerlendirmesi: Final Sınavı (%60) + Otobiyografi Ödevi (%20) + Anket Ödevi (%20)

 Ara Sınav: Akademik takvimde belirtilen ara sınav tarihlerine kadar, derste işlenen konularla ilgili olarak çoktan seçmeli, kısa yanıtlı ya da uzun yanıtlı sorulardan oluşan bir sınavdır.

Final Sınavı: Dersin tümünde işlenen konularla ilgili olarak hazırlanan çoktan seçmeli, kısa yanıtlı ya da uzun yanıtlı sorulardan oluşan bir sınavdır.

Özel Durumlar

Bu dersi alan öğrenciler arasında herhangi bir yetersizlik sebebiyle dersi takip etmede ve dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlüğü olanlar varsa en kısa zamanda dersin öğretim elemanı ile görüşmelidir.

Akademik Dürüstlük Politikası

Akademik dürüstsüzlük; kopya çekme, hazır yazılmış ödevleri veya yazılı materyalleri kullanma ya da satın alma, akademik aşırmacılık (başkasına ait düşünceyi, görüşü, buluşu ya da çalışmayı kaynak göstermeden kendisininmiş gibi sunarak ödevde, projede, raporda ve benzeri çalışmalarda kullanma) gibi unsurları içermektedir. Bu tür durumlar tespit edildiğinde, öğrencinin dersten başarısız sayılmasına ve daha ileri düzeyde üniversiteden uzaklaştırılmasına sebep olabilmektedir.

OTOBİYOGRAFİ ÖDEVİ

Otobiyografi ödevi hazırlanırken aşağıdaki öğelerin dikkate alınması gerekmektedir. Ödevin sayfa sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak her bir öğe için yeterli düzeyde ve derinlemesine bilginin verilmesi beklenmektedir. Ödev bilgisayar Word Office programı üzerinden hazırlanmalıdır. Ödev raporu “rapor yazma” kurallarına göre hazırlanmalıdır. Ödev 27 Mayıs 2022 tarihi saat 24:00’a kadar aydep ödev sisteminden yüklenmelidir.

Öğeler:

 1. Otobiyografi çalışmasına bir ad bulunuz.
 2. Özgeçmişin yazılması: Ad-soyad, gidilen okullar, konuşulan diller, yapmaktan hoşlanılan şeyler, hobiler…
 3. Küçüklüğünüzden bir fotoğraf bulunuz ve bu fotoğrafın kısaca tanıtımını yapınız.
 4. Sevdikleriniz, sevmedikleriniz.
 5. Mutlu ve mutsuz bir anınız.
 6. Çocukluğunuzu etkileyen bir yeri anlatınız ve bir fotoğrafını paylaşınız.
 7. Televizyon, radyo ve gazete yoluyla yaşanmış tarihi bir olayı (deprem vb.) kişisel yaşantılarınızla anlatınız.
 8. Etkilendiğiniz bir film ya da kitabın sizi neden etkilediğini anlatınız.
 9. Ailenizden birinin hayat hikâyesini anlatınız.
 10. Bir yakınınızın küçüklüğünüz hakkındaki fikirlerini paylaşınız.
 11. Açıklamasıyla birlikte sizin için önemli olan bir şeyin resmini paylaşınız.
 12. Sizin için önemli olan birini tanımlayınız.
 13. En çok sevdiğiniz yemeğin tarifini veriniz.
 14. En çok sevdiğiniz şarkının sözlerini yazınız.
 15. En çok sevdiğiniz film ya da dizinin özetini veriniz.
 16. En çok sevdiğiniz kitabın kapağı.
 17. Boş bir sayfa: İstediğinizi yazın.
 18. Bir hafta boyunca tutulmuş bir günlüğünüz.
 19. Tanık olduğunuz (içinde olduğunuz) ve protesto etmek (karşı çıkmak) istediğiniz bir şey.
 20. Geleceğinize yazılmış bir mektup.

 ANKET ÇALIŞMASI ÖDEVİ

Bu ödev kapsamında sizlerden bir anket geliştirmeniz ve geliştirdiğiniz anketi en az 40 kişilik bir grup üzerinde uygulayarak sonuçlarını raporlaştırmanız ve yorumlamanız beklenmektedir. Anket formunda en 10 soruya yer verilmeli ve sorular tek sayfaya sığacak şekilde planlanmalıdır. Raporlaştırmada, öncelikle her anket sorusu için betimsel istatistiklere (frekans ve yüzde değerleri) yer verilmeli, sonrasında bir demografik değişken (cinsiyet gibi) temel alınarak bir anket sorusu için çapraz tablo analizlerine yer verilmelidir. tüm sorular tablo halinde gösterilecektir. Anket uygulamalarının bu dersi alan öğrenciler üzerinde yapılması gerekmektedir. Sınıftaki tüm öğrencilerin uygulama sürecine yardımcı olması beklenmektedir. Ödev raporu “rapor yazma” kurallarına göre hazırlanmalıdır. Ödev 27 Mayıs 2022 tarihi saat 24:00’a kadar aydep ödev sisteminden yüklenmelidir.

SUNU ve Diğer Materyaller

Sunu 1: Bireyi Tanıma – Test Dışı Teknikler Giriş

Sunu 2: Gözleme Dayalı Teknikler – I

Sunu 3: Gözleme Dayalı Teknikler – II

Sunu 4: Kendini Anlatmaya Dayalı Teknikler I

Sunu 5: Kendini Anlatmaya Dayalı Teknikler – II

Sunu 6: Başkalarının Kanıtlarına Dayalı Teknikler – I

Sunu 7: Başkalarının Kanıtlarına Dayalı Teknikler – II